November 17, 2012
dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i bshad pa'i gsung rgyun reg zig rgyal ba thams cad mkhyen po nyid kyis zhal lung dri ma dang bral ba bdud rtsi'i 'dod ster grub pa'i dpyid thig gzhon nu bde lang tshor gar dgu'i sgeg pa kun mkhyen rab tu 'bar phung po bskal me 'jig byed ces bya ba tshoms dang po gzhan 'grel du mdzad pa
313KB
1.86MB
882KB
274KB
 
Edited by
Karma Samdrup
 
© 2011 Karma Lekshey Ling, Post Box 8435, Sita Paila-9, Swayambhu, Kathmandu, Nepal. www.leksheyling.net