15th Karmapa's collected works.
 
68.6MB
Many Thanks to Palpung Sherabling for sharing the master copy with us.
 
 
rgyal dbang mkha' khyab rdo rje'i bka' 'bum/
glegs bam ka pa/
 1. gzhon nu'i dus kyi rtsom thor bu'i skor phyogs gcig tu byas pa dbyar gyi ne'u sing sil ma/
 2. snyan ngag gi rgyan gyi bstan bcos me long ma'i sarga gsum gyi bstan don dper brjod kyi sgo nas 'jig rten dbang phyug spyan ras gzigs la bsngags pa dri med padma dkar po'i phreng ba/
 3. mtsho skyes bla ma mchog gi rnam thar la bsngags shing smon tshig tu bsdebs pa dbyangs can dga' byed dri med aud pa la'i do shal rab mdzes tshangs pa'i mgul rgyan/
 4. ston pa mtshungs med la bsngags pa bya dka'i re'u mig blo gros rgya mtsho'i rlabs phreng /
 5. thub mchog don kun grub pa'i rnam thar la bsngags pa bya dka'i re'u mig rnam par spel ba dbyangs kyi yan lag rgya mtsho'i sgra dbyangs zab mo'i nor bu'i rgyal mtshan/
 6. karma pa dus gsum mkhyen pa'i bstod dbyangs/
 7. mchod phreng nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i drva ba me tog sprin gyi lding khang /
 8. bcom ldan 'das ma lha mo gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa 'chi med nor bu'i tambu ra/
 9. rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mda' bsnun zhabs kyi rnam par thar pa la bsngags pa brjod pa'i tshigs su bcad pa ae waM phyag rgya'i zlos gar bde chen bzhad pa'i glu dbyangs/
 10. kho bo dpal karma pa bco lnga pa'i skyes rabs kyi rtogs pa brjod pa ngo mtshar bdud rtsi'i rlabs phreng dri
  med zla zer/
 11. bla ma'i rnal 'byor gyi skor byin rlabs sprin gyi bla re/
 12. bla ma'i rnal 'byor bde chen grub pa'i thig le/
 13. mnyam med rje btsun sgam po pa rin po che'i zhal gdams gsang lam bla ma sgrub pa'i man ngag gi sgrub thabs phrin las kyi byang bu bklag chog tu bkod pa nyi ma'i snying po ye shes rgyan gyi bla bre/
 14. dpal ldan rdo rje 'chang chen rgyal ba blo gros mtha' yas gtso bor bzhugs pa'i rgya mtsho lnga'i dkyil 'khor chen po mchod cing sgrub pa'i rim pa rnam grol mchog ster/
 15. gsar rnying bka' gter lhag pa'i lha rnams kyi sgom bzlas kyi skor sna tshogs nor bu'i char rgyun/
 16. dpal 'khor lo sdom pa lha lnga'i sgrub thabs dkyil chog bcas nyung ngur bsdus pa/
 17. bsnyen yig /
 18. rdo rje rnal 'byor ma lha lnga'i sgrub thabs tshogs mchod bcas nyung ngur bsdebs pa ye shes char rgyun/
 19. gsang bdag nyi ma mdung gang ma g-ya' bzang lugs karma chags med nas brgyud pa'i khungs btsun gyi dmigs 'don kha gsal khyer bder bkod pa/
 20. tshig bdun sgrub thabs zab mo smin sgrol lag len mtshams sbyor gyis brgyan pa padma'i lding khang /
 21. tshig bdun bla sgrub zab mo'i yum bka' mkha' 'gro 'dus pa'i dbang bskur mtshams sbyor gyis brgyan pa bde chen grub pa'i zil mngar/
 22. spar byang smon tshig /
 
© Karma Lekshey Ling, Post Box 8435, Sita Paila-9, Swayambhu, Kathmandu, Nepal. www.leksheyling.net