15th Karmapa's collected works.
 
 
53.1MB
Many Thanks to Palpung Sherabling for sharing the master copy with us.
 
 
rgyal dbang mkha' khyab rdo rje'i bka' 'bum/
glegs bam ja pa/
 1. rje btsun dpal ldan nag po chen po'i mngon rtogs don kun sgrub byed log 'dren tshar gcod sdang ba rnam sreg gi phrin las gsal bar byas pa mi nub bstan pa'i rgyal mtshan/
 2. mkha' 'gro'i rgya mtsho'i dkyil 'khor ba rnams mchod cing dgyes pa skong zhing nyams chags bshags pa'i mdos kyi cho ga snang srid rol pa'i rgyan/
 3. rdor gling gter byon chung dpyad rin po che'i gces phreng las lha mo bu rdzi ma'i rten mdos kyi lhan thabs nyung gsal du bkod pa/
 4. rgyal mdos zin bris/
 5. brtan ma'i mdos zin/
 6. sgrub brgyud rin po che'i bstan srung ye shes mgon po yab yum gyi phrin las rgyun khyer du phyes pa mtshal ma'i gzhung bklags chog tu bkod pa rdo rje nor bu'i phreng ba/
 7. bstan srung 'khor lnga rjes 'brang dang bcas pa'i gtor 'bul phyogs gcig tu bkod pa/
 8. dpal mgon gyi gdangs dbyangs thor bu phyogs gcig tu bkod pa zab mo n'a d'a'i sgra dbyangs kyi rgyal mtshan/
 9. mgon po'i nyer mkho/
 10. sgrub brgyud rin po che'i bka' srung dpal ldan zhing skyong dbang po 'khor bcas rten skong rbad pa'i mdos chog nam mkha' mdzod kyi 'khor lo 'bar sprin/
 11. rdo rje'i chos skyong rnams kyi mchod phrin bstod bskul skor dpa' bo rnam par rol pa'i dgyes ston/
 12. bstan srung zhing skyong dbang po 'khor bcas kyi rten skong mchod pa'i mdos chog mdor bsdus dam can dgyes pa'i mchod sprin/
 13. dpal ldan zhing skyong dbang po'i dgyes skong bsang dang gser skyems tshogs mchod rnams khyer bder bkod pa dngos grub dpal 'byung /
 14. sgrub brgyud rin po che'i bka' srung dpal ldan zhing skyong dbang po'i dmar chen gtor ma'i las rim dgra bgegs srog gi spu gri/
 15. srid pa ma mo'i 'khrugs skong zla zhun bdud rtsi sman gyi rol mtsho/
 16. sgrub brgyud rin po che'i bstan pa'i bka' srung 'phags ma 'dod khams dbang phyug ma'i rten skong gi mdos chog yongs 'du'i ljon pa'i dga' tshal/
 17. spar byang smon tshig /
 
© Karma Lekshey Ling, Post Box 8435, Sita Paila-9, Swayambhu, Kathmandu, Nepal. www.leksheyling.net