(9)

January 15, 2015

 

 

477KB
177KB
170KB
547KB

dpal 'brug pa rin po che mthu chen chos kyi rgyal po ngag dbang rnam rgyal gyi rnam thar rgya mtsho'i snying po

 

 

 

©Karma Lekshey Ling Institute